Madde 1- VAKIF

Vakfın adı, “İSTANBUL LALE VAKFI” kısaca İLAV olarak anılacak olup; İş bu resmi senette ise sadece vakıf denilecektir.

Madde 2- VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi, İstanbul İli, Şişli İlçesinde olup, adresi. Abide-i Hürriyet Caddesi No:152 Mine Apartmanı Kat:2 Daire:7.´ dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ileyurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Madde 3- VAKFIN AMACI

Vakıf, Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslar arası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi ile lalelerin korunmasını sağlamak; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri, konumu hakkında araştırmalar yapmak. Yapılan tüm bu çalışmaları anlatmak,koruma ve geliştirme faaliyetlerini kamu oyuna duyurmak amacıyla kitap,dergi basmak,.yayımlamak.Müze kurmak,sergiler tertiplemek ve yukarıda sayılan hususlarda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek;bu konularda faaliyet gösteren kamu kurumu, kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve ortak projeler üretmek amacı ile kurulmuştur.

Madde 4- VAKFIN FAALİYETLERİ:

Vakıf, sosyal, çevresel ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

Madde 5- VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

 • Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,
 • Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
 • Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya,
 • Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa,
 • Menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,
 • Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,
 • Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri
 • yapmaya
 • Her türlü kamu kurum ve kuruluşu ile diğer vakıflar, dernekler kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak projeler oluşturmaya
 • Gerekli yasal izinlerin alınması şartıyla Yurtdışında kurulmuş vakıf, dernek, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler oluşturmaya.

Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6- VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000 (elli bin) Türk lirasıdır.

Madde 7- VAKFIN ORGANLARI:

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Madde 8- MÜTEVELLİ HEYETİ:

Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan kurucuların da dahil olduğu, beş (5) kişiden oluşmaktadır.

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve kalan mütevelli heyet üyelerinin kararı ile yapılır.

Madde 9- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim kurulunu seçmek,
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Madde 10- MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Madde 11- YÖNETİM KURULU:

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek üç asil (..3.) ve üç (3)yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya iki (2 ) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı iki ( 2) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Madde 12- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Madde 13- VAKFIN TEMSİLİ:

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Madde 14- DENETİM KURULU:

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca üç (3 ) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Madde 15- HUZUR HAKKI:

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2′nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir

Madde 16- VAKFIN GELİRLERİ:

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF KURUCULARI:

Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

 1. Bahattin ULUSAN
 2. Hasan HACIBEKTAŞOĞLU

MÜTEVELLİ HEYETİ LİSTESİ:

Mütevelli heyet, kurucular ile aşağıda isimleri yazılı olan kişilerden oluşmaktadır:

 1. Bahattin ULUSAN
 2. Hasan HACIBEKTAŞOĞLU
 3. Mehmet İhsan Şimşek
 4. Eyyüp Karahan
 5. Abdurrahman Şen

YÖNETİM KURULU:

Yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. Bahattin ULUSAN
 2. Hasan HACIBEKTAŞOĞLU
 3. Mehmet İhsan ŞİMŞEK

DENETİM KURULU :

 1. Rıza SAKA
 2. İsmail Hakkı GÜLAL
 3. Korkut YETKİN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 1. Abdurrahman ŞEN
 2. Eyyüp KARAHAN
 3. Mehmet Akif BAĞCE

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 1. Nuri YÜKSEL
 2. Yusuf ÇILDIR
 3. Bekir ULUSAN