BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; İstanbul Lale Vakfı Yönetim organlarının teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek,  Vakıf hizmetlerinin, vakıf senedinde belirlenmiş esaslar dahilinde  daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Lale Vakfının, vakıf senedinin 3. maddesinde sayılan amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürüteceği çalışma ve faaliyetlerin planlı, programlı  uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Vakıf yönetim organlarının teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1)Bu yönetmelik; 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Vakıflar Yönetmeliği, İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.11.2012 tarihli taviz şerhli 27.09.2012 tarih,E.2012/353,K.2012/277 sayılı kararıyla tescil edilmiş olan Beyoğlu 57.Noterliğinin 27.06.2012 tarih,07854  yevmiye nolu  vakıf kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenmiş olan 17.09.2012 tarih ve11154 yevmiye nolu Vakıf senedi tatili ile diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1)Bu Yönetmelikte ifade edilen;

 1. Genel Müdürlük veya Denetim Makamı : Vakıflar Genel Müdürlüğünü,
 2. Bölge Müdürlüğü : Vakfın bulunduğu yerleşim yerindeki ilgili Bölge Müdürlüğünü ,
 3. Meclis : Vakıflar  Meclisini,
 4. Vakıf : İstanbul Lale Vakfını,
 5. Mütevelli Heyeti : Vakfın kurucu iradesini temsil eden en üst karar organını,
 6. Yönetim Kurulu :Mütevelli heyetçe seçilen   Vakfın asıl  yönetim organını,
 7. Denetim Kurulu:Mütevelli heyetçe seçilen ve Vakfın faaliyetlerini denetleyen denetim organını,
 8. Yönetim Kurulu Başkanı; Yönetim Kurulunca üyeleri arasından seçilen ve vakfı temsil ve ilzama yetkili kişiyi,
 9. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulunca üyeleri arasından seçilen ve  Başkanın bulunmadığı zamanlarda  ve/veya başkanın  gerekli görmesi görevlendirilmiş olduğu hususlarda   vakfı temsil yetkisine  sahip olan  kişiyi,
 10. Sayman Üye: Yönetim Kurulunca üyeleri arasında seçilen vevakfın her türlü mali işlemlerinden,tahsilat ve ödemelerinden sorumlu olan kişiyi,
 11. Vakıf Müdürü : Görev ve sorumluluğu bu yönetmelikte belirlenmiş olan Yönetim Kurulunca atanmış olan  idari görevleri yürütmekle görevli personeli ,
 12. Çalışan Personel: Vakıf Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak  muhasebeci,veznedar ve benzeri   diğer personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 4 – (1) İstanbul Lale Vakfının organları; zorunlu  organlar ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır. Zorunlu  organları;  Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Yardımcı birimler ise Vakıf Müdürü ve müdüre bağlı olarak çalışan personellerden    oluşur.

Bu Organların Görevleri ve Görev Tanımları

Mütevelli Heyeti

MADDE 5-  Mütevelli Heyeti Vakfın en üst karar organı olup;yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim kurulunu seçmek,
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
 9. Vakfın ihtiyarı organlarından Danışma Kurulu ve Onur Kuruluna önerilen kişiler hakkında karar vermek,
 10. Yönetim Kurulunun önerisi ile üyelerin Mütevelli Heyetinden çıkartılması  veya ölen/ayrılan üyelerin yerine yeni üyelerin kabulüne karar verir,
 11. Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 6- Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe iki (2) yıllığına seçilir.Üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu Üyelerinin çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur.Çoğunluk olmaması koşuluyla vakıf dışından kişilerde yönetim kuruluna seçilebilirler.Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan,bir başkan yardımcısı ve bir de sayman üye seçerek görev dağılımı yapar.

Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organı olup; yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı

MADDE 7- Yönetim Kurulu Başkanı Vakfın temsil ve ilzam yetkilisidir.Bu yetki yönetim kurulu tarafından verilir.Ayrıca Yönetim Kurulunun idari ve mali yetkilisi ve sorumlusudur. Bu yetkilerini Başkan Yardımcısına  yazılı olarak devredebilir. Yapılan devir işleminden Yönetim Kurulu da yazılı olarak bilgilendirilir. Yönetim Kurulu Başkanı, vakfı temsilde ve görevlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulunun mütalaası ve kararlarını esas alır. Ancak acil ve anlık karar vermesi gereken durumlarda vakfın menfaatlerini gözetmek koşuluyla idari, içtimai ve mali konularda yetkisini kullanabilir ve  yaptığı işlem sonucundan da Yönetim Kurulunu bilgilendirir. Kullanılan bu yetki sonuçta bir karar alınmasını gerektirmekte ise Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanır. Böyle bir karar için Yönetim Kurulu üyeleri kararın olumlu çıkması yönünde zorlanamazlar. Kararın onaylanmaması durumunda işlemden doğacak sorumluluk Yönetim Kurulu Başkanında kalmış sayılır.

Yönetim Kurulu Başkanı toplantılara başkanlık eder. Kararların oylanmasında eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Başkan Yardımcısı

MADDE 8-  Yönetim Kurulu Başkanı kendi üzerindeki görevlerin tamamını veya bir

Kısmını yönetim  kurulunun da bilgisi dahilinde Başkan Yardımcısına yazılı olarak devredebilir .Ayrıca yazılı olmaksızın gerekli durumlarda Yönetim Kurulu Başkanının şifahi talimatı dahilinde  temsil, idari ve icra görevlerini yerine getirir. Vakfın menfaatini gözeterek görevini icra eder. Yapılan görev ve icraatları sonucunda ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir. Vakfın mali durumunu yakından takip eder. Yapılan bağışlar, diğer gelirler ve sarfiyatla ilgili tahakkuk işlemlerini takip ve kontrol eder, iç denetimde bulunur. Gördüğü olumsuz durumlarda Başkan ve Yönetim Kurulunu bilgilendirir. Görev alanına bırakılan Komisyon ve alt komisyonların çalışma alanlarını belirler ve sonuçları izler, Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

Sayman Üye

MADDE 9 – Vakfın her türlü mali işlemlerden, tahsilat ve ödemelerinden Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler dahilinde sorumlu olup mali kayıtları zamanında yerine getirir. Nakdi bağışları kabul ederek bağış makbuzu düzenler. Şartlı bağışların Yönetim Kurulu Kararı gerektirenler için kararın alınmasını müteakip, gerektirmeyenlerinde anında tahsilatını yapar ve makbuzlarını keserek gerekli açıklama yaparak kayıtlara geçirir. Ayni (nakdi olmayan) bağışlar için ayni bağış makbuzu düzenler

Yönetim Kurulu tarafından saymana harcama limiti, kasa limiti, banka yetkisi, internet yetkisi belirlenir. Harcamalar için fatura, gider makbuzu veya alanın imzasını taşıyan alındı belgesi düzenlenir. Bu ödeme evraklarında Sayman dışında Başkan veya  yardımcısının parafı veya imzası alınmalıdır. Sayman bir nevi ön muhasebe sorumlusu olup her ay bütün mali evrakları muhasebeciye intikal ettirir. Son muhasebe işlemlerini kendisi gerçekleştiriyorsa gerekli muhasebe iş ve işlemlerini zamanında gerçekleştirir.
Mali durum hakkında her ay sonunda Yönetim Kuruluna doküman verir. Mütevelli Heyet Toplantıları için Bilanço, gelir gider cetveli hazırlar veya hazırlatır.  Mali rapor çıkarır. Tahmini bütçe hazırlar. Harcamaların ve gelirlerin detaylı listesini hazırlar gerektiğinde mütevelli heyet üyelerine sunar. Avans olarak çekilen veya kasadan yapılan harcamalar da zamanında belgelendirilip muhasebeleştirilmesini sağlar. Sayman Üye Yönetim Kuruluna ve başkana hesap ve mali bilgi vermekle sorumludur.

Denetim Kurulu

MADDE 10 – Vakfın zorunlu organıdır. Vakfın amaçlarına göre hizmetlerde bulunup bulunmadığı ve gelir giderlerin amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığı, yasal zorunlulukları yerine getirip getirmediği hususlarında iç denetim yapar. Bütün bu denetimler defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapılır. Başkan ve iki üyeden oluşur. Başkan eşliğinde veya ayrı ayrı denetimlerde bulunabilir. Mütevelli Heyet Toplantılarına sunulmak üzere denetim raporunu hazırlar ve Divan başkanına sunar. Ara denetimlerde usulsüz iş ve işlemlerin tespiti halinde Yönetim Kurulunu uyarır, gerekirse yasal işlemleri başlatabilir.

Vakıf Müdürü

MADDE 11 – Vakıf organlarından biri de Vakıf Müdürlüğü dür . Vakıf Müdürü, yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulunca tayin edilir.Vakıf Müdürünün en az üniversite mezunu olması gerekmektedir.Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumlu olan  Vakıf Müdürü, yönetim  kurulunca verilen kararları uygular ve verilen vakfın işleyişi ile ilgili diğer işleri yürütür.Vakıf Müdürünün Görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Vakfın idari işleyişini yürütür. Gelen evrak, giden evrakların kamu yazışma düzenine uygun olarak arşivlemesi,kayıt altına alınmasını sağlar.
 2. Vakfın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne  ve ilgili Bölge Müdürlüğüne periyodik olarak ya da yapılan iş itibariyle bildirilmesi gereken iş ve işlemleriyle ilgili formları tanzim eder ve yönetim Kurulu Başkanının imzasıyla ilgili yerlere verir ve/veya verilmesini sağlar
 3. Vakfın.gelir ve giderlerini  takip eder,Ödeme ve tahsilatların zamanında yapılmasını sağlar.Mali durum hakkında yönetim Kuruluna her ay düzenli olarak rapor verir.
 4. Vakfın gelir ve giderleriyle ilgili ön muhasebesini tutar. Gelir İdaresi Başkanlığı ve/veya Bağlı olunan Vergi dairesine gerekli beyannameleri verir ve/veya verilmesini sağlar. Gerekli bildirimleri yapar veya yaptırır.Bu konularda  vakfın muhasebesini tutan muhasebeciyle irtibatlı olarak görev yapar.
 5. her yıl sonunu takip eden ocak ayı sonunda Yönetim Kuruluna geçmiş yıla ait faaliyetler ile gelecek yıla ait faaliyet planı hakkında rapor sunar.
 6. Vakıf Müdürlüğü Bünyesinde görev yapacak personelin maaş, Sosyal Güvenlik primi ödemeleri,izin ve  diğer özlük haklarıyla ilgili bütün çalışmaları yürütür.Çalışanların görevlerini tam ve eksiksiz yapmalarını sağlar.
 7. Yönetim Kurulunca alınacak kararlara ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesi ve takibini sağlar.
 8. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendisine verilecek vakfın işleyişi ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapar ve takip eder.
 9. Yönetim Kurulunca yetki verilmesi durumunda vakıf tüzel kişiliği adına mukavele,,hukuki belge veya senedi tanzim ve imza edebilir.Diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerle hukuki ,mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunabilir ve işlemler yapabilir.

Çalışan personel

MADDE 12 – Vakıf bünyesinde, Vakıf Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapacak yardımcı çalışan personel (Ön muhasebe elemanı, veznedar, temizlik elemanı,güvenlik elemanı vb gibi) ihtiyaç halinde geçici ya da sürekli çalışacak şekilde istihdam edilebilir. Bu personeller Yönetim Kurulu kararıyla işe başlatılır ya da iş akitleri sonlandırılır. Vakıf Müdürünün vereceği kendi branşlarıyla ilgili görevleri yaparlar.Temizlik elemanı hariç görevlendirilmesi düşünülen bütün personellerin en az lise ya da dengi okul mezunu olması gerekmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 13 – İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda varsa sırasıyla vakıf senedinde,Vakıflar Kanununda ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılmış  mevzuat hükümleri yoksa  yürürlükteki  diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümleri Yönetmeliğin Mütevelli Heyetçe kabulü neticesinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –   Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.